NEWS & EVENTS

News

คุณนาวิก นำเสียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ

 Sundae Solutions 1,153 Read.

คุณนาวิก นำเสียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ "การตลาดออนไลน์และกรณีศึกษาของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSP)" ให้ฐานะที่ปรึกษาและผู้ให้บริการการตลาดออนไลน์ให้กับ TSP ในงานสัมมนา "การสื่อสารและการตลาด...

Sundae Solutions Co., Ltd. [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM) More detail