Chat with us, powered by LiveChat
ส่วนประกอบของระบบนิเวศการค้าปลีกที่ดี (Healthy Retail Ecosystem 2019)
13 August 2019
ส่วนประกอบของระบบนิเวศการค้าปลีกที่ดี (Healthy Retail Ecosystem 2019)

iVend Retail ดำเนินการสำรวจผู้ซื้อมากกว่า 2,700 รายทั่วโลกในความพยายามที่จะเข้าใจว่าผู้ค้าปลีกควรมุ่งเน้นความพยายามของพวกเขาใน

การสร้างธุรกิจค้าปลีกที่เจริญรุ่งเรือง

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด Infographic

 

(Source : iVend Retail)